Dla właścicieli firm

Bilans zamknięcia w Taxomatic

Tematy pomocy

Bilans zamknięcia w Taxomatic

Bilans zamknięcia to zestawienie aktywów i pasywów jednostki gospodarczej, które  sporządzane jest na koniec okresu sprawozdawczego. Dokument bilans zamknięcia w systemie Taxomatic służy tylko do przeksięgowań zamykających rok obrotowy. Zapisy dokumentów typu BZ nie są wliczane do obrotów i sald.

Wprowadzanie dokumentu zamknięcia ksiąg zaczynamy od dodania nowej serii numeracji.

Dodanie serii numeracji

 1. Wchodzimy w MENU, w zakładkę Numeracje i indeksy – na początku musimy dodać nowy rodzaj serii numeracji.

Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Wyszukujemy sekcji pt. Numeracja dokumentów księgowych i klikamy Dodaj numerację, pokazuje nam się ekran:


Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Uzupełniamy dane:

 1. Rodzaj dokumentu księgowego.

 2. Nazwa - nazwy tej będziemy mogli użyć przy kwalifikowaniu dekretu w module Księgowość.

 3. Wyrażenie – po rodzaju dokumentu wprowadzamy konstrukcję numeru dokumentu.
  W tym miejscu należy się zastanowić jaki sposób numeracji wybrać. System jest bardzo elastyczny w tym elemencie i oferuje bardzo wiele wariantów ustalenia numeru. 

 4. Aktywna - checkbox aktywna pokazuje nam, czy dana seria numeracji będzie widoczna na liście dokumentów księgowych podczas dodawania dokumentu, czy nie.

 5. Przykładowy numer - pole to jest wyliczane i na bieżąco pokazuje w jaki sposób wprowadzane ustawienia w polu wyrażenie kształtują numer.


Tak wygląda przykładowe uzupełnienie danych dla dokumentu bilansu zamknięcia:

Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Po kliknięciu Dodaj/Aktualizuj zostanie utworzona nowa seria numeracji.


Dodanie bilansu zamknięcia


Aby dodać dokument bilansu zamknięcia należy zalogować się w programie i wybrać moduł Księgowość. Następnie klikamy w przycisk Dodaj dekret.

Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Wybieramy rodzaj dokumentu Bilans zamknięcia (BZ).

Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Kolejne dane uzupełniamy tak jak w przypadku wprowadzania Polecenia Księgowania (PK).


 1. Po uzupełnieniu niezbędnych informacji możemy przejść do dodawania kont oraz wskazywania kwot pozycji dekretu. Czynność tę można wykonywać ręcznie bądź też skorzystać z funkcji automatycznego Przeksięgowanie z obrotów i sald.

Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Aby skorzystać z ww. funkcji należy w prawym górnym rogu wprowadzanego dokumentu kliknąć w przycisk Przeksięgowanie z obrotów i sald, pokazuje się nam ekran:

Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Najpierw wygenerujemy zestawienie obrotów i sald poprzez wybranie zakresu kont i jeśli to konieczne, zakresu dat bieżącego okresu obrachunkowego. Jeżeli daty nie zostaną podane, system podstawi zakres dat z bieżącego okresu obrachunkowego.


 1. WAŻNE!!! Naciskamy Wygeneruj, pokazuje się nam ekran z kontami przeksięgowania:

Bilans zamknięcia w Taxomatic
 1. Po wygenerowaniu zestawienia naciskamy dolny przycisk Utwórz pozycje dekretu znajdujący się na dole ekranu. Dla dokumentu Bilans Zamknięcia zostanie utworzony dekret, w którym wartości z kolumny Saldo WN, zostaną przeniesione do dekretu po stronie MA i analogicznie z kolumny Saldo MA, do dekretu po stronie WN. Pole „Nazwa” - zostanie uzupełnione zawartością pola Treść lub jeżeli pole jest puste zostanie wypełnione treścią: Przeksięgowanie.Jeśli wszystkie obowiązkowe pola zostaną uzupełnione, wystarczy wybrać przycisk Zapisz.