Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Parametry

Parametry do wygenerowania Rachunku zysków i strat:

  1. Pamiętajmy, że możemy wygenerować rachunek wyników tylko za bieżący okres obrachunkowy.
  2. Data od, data do - możemy zawęzić zakres generowania rachunku w ramach danego okresu obrachunkowego do np. do jednego miesiąca lub dowolnego zakresu dat.
  3. Wygeneruj (lub kliknięcie “Enter”) - uruchamia generowanie zestawienia (jednak aby raport się wygenerował musimy mieć zaprojektowany raport).
  4. Projektuj raport - umożliwia zaprojektowanie raportu.