Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych, a także tych które wykonują umowy cywilnoprawne. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest odpowiedni przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Nie może on przekraczać 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku (chodzi o wynagrodzenie oficjalnie podane przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS).

Warto pamiętać, że w przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje tylko w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Z kolei w przypadku samozatrudnionych, przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Warto też pamiętać, że nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.. Warunkiem w tym przypadku jest ponownie przychód z poprzedniego miesiąca (nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału).

Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021