Rzecznik Praw Podatnika już w komisji

Rzecznik Praw Podatnika już w komisji

W sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Projektem zajmą się teraz członkowie Komisji Finansów Publicznych. Na razie nie jest znany dokładny termin wejścia ustawy w życie, ale poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących przyszłej pracy i kompetencji rzecznika.

Obecnie nie ma instytucji, która gwarantuje ochronę wszystkich podatników. Do dyspozycji pozostają Rzecznik Praw Obywatelskich albo Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jednak te instytucje nie obejmują ochroną wszystkich podatników. Na przykład RPO nie może interweniować w sprawach podatników, którzy nie są obywatelami – tak jest choćby w przypadku osób prawnych. Z kolei RMIŚP trudno reprezentować podatników, którzy nie są przedsiębiorcami. Dlatego też pojawił się pomysł powołania Rzecznika Praw Podatników.

Projekt ustawy zakłada, że będzie on powoływany na 6-letnią kadencję przez premiera. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności gospodarczej.


Czym będzie się zajmował Rzecznik Praw Podatników?

 Do zadań rzecznika będzie oczywiście należało opiniowanie projektów zmian w prawie podatkowym, ale też na przykład analiza interpretacji wydawanych przez różne instytucje, a także analiza sposobu załatwiania przez organy podatkowe skarg i wniosków. Rzecznik będzie mógł interweniować w indywidualnych sprawach każdego podatnika. Będzie mógł także pełnić rolę mediatora w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych, a także występować do właściwych organów z wnioskiem o wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko podatnikowi. W końcu otrzyma kompetencję występowania do ministra właściwego w sprawach finansów publicznych w celu wydania decyzji uchylającej lub zmieniającej decyzję ostateczną. Ustawa powoła także Biuro Rzecznika Praw Podatnika.


Zespół ekspertów podatkowych w każdym województwie

 W jego skład wejdzie min. 16 zastępców oraz 32 przedstawicieli terenowych – stworzą oni w każdym województwie tzw. zespół ekspercki (w jego skład wejdzie jeden zastępca i dwóch przedstawicieli terenowych). Dzięki temu ułatwiony ma być dostęp do Rzecznika Praw Podatnika.

O kolejnych losach ustawy będziemy oczywiście informować.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021